Stichting Hiv Portaal Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69600716 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring richt zich op persoonsgegevens die wij verwerken en is in overeenstemming met de vigerende EU wetgeving alsmede de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna aan te duiden met AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hiv Portaal Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens zodra u deze met ons heeft gedeeld, al dan niet expliciet door uw aanmelding voor nieuwsbrieven of door communicatie met ons via e-mail of anderszins. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
Overige persoonsgegevens indien wij deze van u ontvangen, zoals uw telefoonnummer. IBAN e.d.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina van deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Hiv Portaal Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van nieuws en/of promotiematerialen, gerelateerd aan onze doelstelling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Hiv Portaal Rotterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Hiv Portaal Rotterdam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Hiv Portaal Rotterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens ten behoeve van facturatie: ten minste de wettelijke termijn van 7 jaar
- Persoonsgegevens ten behoeve van communicatie zoals onze nieuwsbrief: 1 jaar na afmelding/de-activatie account

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Hiv Portaal Rotterdam verstrekt uitsluitend informatie aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Hiv Portaal Rotterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons sturen via onze contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Hiv Portaal Rotterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Hiv Portaal Rotterdam neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. De gegevens treft u aan op onze contactpagina.

Cookies

Deze website gebruikt functionele cookies ten behoeve van de correcte weergave van onze webpagina's. De site gebruikt geen cookies ten behoeve van commerciële diensten. Wilt u cookies nalopen, uitschakelen of verwijderen? Dan kunt u dit doen via uw browserinstellingen. Deze instellingen zijn afhankelijk van merk en versie van de door u gebruikte browser en kunnen doorgaans worden gevonden via het helpsysteem van uw browser.

Links naar derden

Op deze website treft u regelmatig links aan naar externe websites, buiten HivPort. Het kan zijn dat externe websites eveneens gebruik maken van cookies. Voor de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website verwijzen wij u naar de betreffende website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze cookies- en privacyverklaring aan te brengen vanzelfsprekend binnen de vigerende wetgeving. Indien wijzigingen tot nadelen van onze gebruikers leiden, zullen we dit separaat in een nieuwsbericht vermelden.

--- laatste update: april 2021

hivport-tab.jpg

HivPort Foundation stands with people with hiv in the Rotterdam agglomeration.

Follow us