Over Stichting Hiv Portaal Rotterdam
Stichting Hiv Portaal Rotterdam staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 69600716.


OVER ONS (uit de statuten)

Stichting Hiv Portaal Rotterdam, bij afkorting "Stichting HivPort" stelt zich ten doel op te komen voor mensen met hiv in de Rotterdamse regio door middel van het zich richten op de maatschappelijke en sociale gevolgen die het leven met hiv met zich meebrengt, zoals sociaal isolement, vooroordelen, stigmatisering, discriminatie en achterstandsvorming op de arbeidsmarkt, alsmede al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het organiseren, stimuleren en ondersteunen van onderlinge contacten tussen mensen met hiv, zowel via elektronische middelen als via fysieke evenementen;
- het verbeteren van de informatievoorziening aan mensen met hiv,
- het bestrijden van maatschappelijke vooroordelen en het verbeteren van de acceptatie van mensen met hiv door middel van het verbeteren van informatievoorziening over hiv, zowel aan het algemene publiek als aan specifieke doelgroepen zoals scholen, migranten en andere groeperingen;
- het ontwikkelen en uitgeven van voorlichtingsmateriaal, alsmede het samenstellen en uitgeven van nieuwsbrieven zowel via de elektronische als via traditionele media;
- het ondersteunen van professionals en vrijwilligers in hun rol als voorlichters of buurtwerkers;
- het ondersteunen, (mede-)organiseren en besturen van aan de doelstelling verwante instellingen en organisaties;
- alsmede alle andere wettelijke middelen welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.BELASTINGDIENST
- De Stichting is door de Belastingdienst vrijgesteld van BTW.
- RSIN: 857935008
- Bij de Belastingdienst is een aanvraag gestart voor het verkrijgen van de zogenaamde ANBI-status. Vooruitlopend op deze (te verwachten) toekenning zijn de statuten van de stichting reeds in lijn gebracht met de eisen die de belastingdienst stelt voor de anbi-status en is het benodigde minimum aantal onafhankelijke bestuursleden aangezocht. Overige zaken waaronder publicatie van alle gevraagde gegevens op de webpagina van onze stichting, zijn in gang gezet. Een deel leest u op deze pagina.


KAMER VAN KOOPHANDEL
De Stichting is in Nederland ingeschreven als "Stichting Hiv Portaal Rotterdam" met als aanvullende verkorte statutaire naam "Stichting HivPort") bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69600716.


ADRESGEGEVENS


- Web: www.hivport.nl

IBAN
Voor donaties aan de stichting: NL76 INGB 0008 0288 94

OVERIG
- Het meest recente uittreksel KvK , inclusief bestuursleden, kunt u hier downloaden.

PRIVACY, AVG en MAILING LISTS
- De Stichting houdt zich aan de wet. Dit geldt ook voor wat betreft de privacy-richtlijnen die zijn ingegaan in mei 2018. Onze verklaring inzake privacy kunt u hier downloaden.